UWAGA

W związku z wyrokami NSA i wypowiedziami GIODO namawiamy do zaprzestania stosowania skomplikowanej procedury apostazji zdefiniowanej przez Episkopat. Zgodnie z wyrokami NSA do wystąpienia z Kościoła wystarczy oświadczenie woli.

Apostazja.info na Facebook'u

Przykładowy wzór pisma, który można zastosować w celu wystąpienia z Kościoła metodą "włoską", czyli świecką.

 

Miejscowość, dnia ......

Proboszcz Parafii

(nazwa parafii i jej adres)OŚWIADCZENIE O WYSTĄPIENIU ZE WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO


Oświadczam, iż z dniem dzisiejszym, na podstawie w art. 2 pkt 2a Ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, występuję z Kościoła rzymskokatolickiego. Powodem, dla którego opuszczam Kościół jest fakt, iż... . W celach proceduralnych podaję poniższe dane:


- Miejsce i data urodzenia: ......
- Aktualny adres zamieszkania: ......
- Ojciec: ......
- Matka: ......
- Miejsce i data chrztu: ......
- Księga chrztów (nr): ......

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 6 Ustawy o ochronie danych osobowych zwracam się też do Księdza jako do administratora moich danych osobowych o ich aktualizację. Proszę o aktualizację danych zawartych w Księdze chrztu nr. ......, poprzez naniesienie adnotacji „Dnia ........ formalnym aktem wystąpił(a) z Kościoła katolickiego”. Jako potwierdzenie aktualizacji moich danych osobowych proszę o przesłanie odpisu z tego zbioru danych (świadectwa chrztu) z powyższym sprostowaniem.

Proszę o niezwłoczne usunięcie z parafialnych zbiorów danych wszelkich informacji o mnie nie związanych ze statutową działalnością kościoła (sakramentami). Dotyczy to danych o stanie zdrowia, wykształceniu, zatrudnieniu, sytuacji finansowej itp.

Przypominam, iż zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych powyższej aktualizacji powinien Ksiądz dokonać bez zbędnej zwłoki. W razie niedopełnienia przez Księdza tego obowiązku w ciągu 30 dni podejmę kroki przewidziane w art. 35 ust. 2 tej ustawy.

Ja niżej podpisany(a), występuję z Kościoła w pełni świadomie i dobrowolnie. Oświadczam jednocześnie, iż jestem w pełni świadomy(a) konsekwencji dokonania tego aktu, zarówno cywilno-prawnych jak i kanonicznych. Do niniejszego pisma załączam wypis z Księgi Chrztu.

Imię i Nazwisko

(Poświadczony notarialnie podpis)