Apostazja.info na Facebook'u

Aby spróbować wystąpić metodą "świecką" (czyli ignorującą instrukcje Episkopatu) należy:

1. Składasz (osobiście lub korespondencyjnie) w parafii chrztu oświadczenie woli o wystąpieniu z Kościoła. Przykładowy wzór można znaleźć poniżej.

WARIANT OPTYMISTYCZNY

2. Proboszcz uwzględnia Twoje oświadczenie i wpisuje do Księgi Chrztu informację o Twoim wystąpieniu. Usuwa z kartotek wszelkie Twoje dane niezwiązane z sakramentami.

3. Aby mieć pewność, prosisz w kancelarii parafialnej o odpis z Księgi Chrztu z adnotacją o wystąpieniu. Może być wymagana opłata.

WARIANT PESYMISTYCZNY

2. Proboszcz odmawia rozpatrzenia tego dokumentu - nakazuje zastosować się do instrukcji Episkopatu Polski
3. Piszesz skargę do GIODO. Informujesz, że proboszcz nie aktualizuje przetwarzanych przez parafię danych osobowych (obywatel z Kościoła wystąpił, a w księgach parafialnych nie ma tej informacji). Zasady składania takiej skargi można znaleźć tutaj.
4. GIODO wydaje decyzję administracyjną nakazującą proboszczowi aktualizację danych
5. Proboszcz odmawia zasłaniając się niezależnością Kościoła i jego prawem do kierowania się w wewnętrznych sprawach wewnętrznymi regulacjami.
6. GIODO nie odpuszcza i poprzez kolejne kroki prawne (np. grzywny) zmusza proboszcza do uzupełnienia ksiąg parafialnych o informację o Twoim wystąpieniu z Kościoła.
7. Aby mieć pewność, prosisz w kancelarii parafialnej o odpis z Księgi Chrztu z adnotacją o wystąpieniu. Może być wymagana opłata.

 

Przykładowy wzór pisma

 

Miejscowość, dnia ......

Proboszcz Parafii

(nazwa parafii i jej adres)OŚWIADCZENIE O WYSTĄPIENIU ZE WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO


Oświadczam, iż z dniem dzisiejszym, na podstawie w art. 2 pkt 2a Ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, występuję z Kościoła rzymskokatolickiego. Powodem, dla którego opuszczam Kościół jest fakt, iż... . W celach proceduralnych podaję poniższe dane:


- Miejsce i data urodzenia: ......
- Aktualny adres zamieszkania: ......
- Ojciec: ......
- Matka: ......
- Miejsce i data chrztu: ......
- Księga chrztów (nr): ......

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 6 Ustawy o ochronie danych osobowych zwracam się też do Księdza jako do administratora moich danych osobowych o ich aktualizację. Proszę o aktualizację danych zawartych w Księdze chrztu nr. ......, poprzez naniesienie adnotacji „Dnia ........ formalnym aktem wystąpił(a) z Kościoła katolickiego”. Jako potwierdzenie aktualizacji moich danych osobowych proszę o przesłanie odpisu z tego zbioru danych (świadectwa chrztu) z powyższym sprostowaniem.

Proszę o niezwłoczne usunięcie z parafialnych zbiorów danych wszelkich informacji o mnie nie związanych ze statutową działalnością kościoła (sakramentami). Dotyczy to danych o stanie zdrowia, wykształceniu, zatrudnieniu, sytuacji finansowej itp.

Przypominam, iż zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych powyższej aktualizacji powinien Ksiądz dokonać bez zbędnej zwłoki. W razie niedopełnienia przez Księdza tego obowiązku w ciągu 30 dni podejmę kroki przewidziane w art. 35 ust. 2 tej ustawy.

Ja niżej podpisany(a), występuję z Kościoła w pełni świadomie i dobrowolnie. Oświadczam jednocześnie, iż jestem w pełni świadomy(a) konsekwencji dokonania tego aktu, zarówno cywilno-prawnych jak i kanonicznych. Do niniejszego pisma załączam wypis z Księgi Chrztu.

Imię i Nazwisko

(Poświadczony notarialnie podpis)