Apostazja.info na Facebook'u

Sprawa wystąpienia z Kościoła "metodą świecką" wciąż, niestety, budzi wątpliwości prawne. Nadal wielu "występców" musi w sądach szukać sprawiedliwości gdyż proboszczowie nie uznają wysyłania oświadczeń woli listami i żądają zastosowania się do Instrukcji Episkopatu w tej kwestii . Sprawy sądowe tego typu wloką się latami, gdyż wszystkie strony skarżą decyzję poszczególnych instancji i sprawy krążą pomiędzy GIODO, WSA i NSA.

Wszystko to spowodowane jest tym, że nadal brak jest oficjalnej, jednoznacznej i obowiązującej interpretacji przepisów prawa odnośnie podstawowej kwestii: w jaki sposób należy występować z Kościoła? W chwili obecnej wygląda to tak iż NSA najpierw uchylał się od dania wykładni prawa i nakazując ustalenie metody występowania GIODO, a ostatnio zmienił zdanie i opowiedział się po stronie WSA. GIODO uznaje, że do wystąpienia z Kościoła wystarczy zwykłe oświadczenie woli. Najbardziej "prokościelny" jest w tej grze warszawski WSA, który zdaje się ignorować wyroki wyższej instancji i sam wyznacza jako obowiązującą metodę z instrukcji Episkopatu. Polecam zapoznać się z terminarzem i najważniejszymi etapami ponad 3-letniego sporu sądowego, jaki obywatelka D.A. toczy z proboszczem swej parafii chrztu. 

 

2012-06-14: D.A. składa deklarację wystąpienia z Kościoła

Pismo wysłane do parafii chrztu

 

2012-06-xx: Pismo proboszcza do D.A. - odmowa uznania pisma D.A.

Informacja o kościelnej procedurze, której D.A. powinna się poddać

 

2012-xx-xx: Skarga D.A. do GIODO na proboszcza

 

2012-10-18: GIODO umarza postępowanie

GIODO uzasadnia swą decyzję bra­kiem kognicji (upraw­nień do wyda­nia mery­to­rycz­nej decy­zji) w spra­wie doty­czą­cej "związku wyzna­nio­wego o ure­gu­lo­wa­nej sytu­acji praw­nej”.

 

 

2013

W 2013 r. NSA roz­pa­trzył sze­reg skarg kasa­cyj­nych, doty­czą­cych uma­rza­nia podobnych spraw z powodu domnie­ma­nego braku kogni­cji GIODO. Poprzez nową interpretację zapi­sów art. 43 ust. 2 U.o.d.o. NSA "przy­wró­cił” GIODO peł­nię usta­wo­wych kom­pe­ten­cji w postę­po­wa­niach doty­czą­cych osób nie­na­le­żą­cych do związ­ków wyzna­nio­wych.  NSA wska­zał także, że na potrzeby postę­po­wa­nia z zakresu ochrony danych oso­bo­wych organ zobo­wią­zany jest wła­sną decy­zją oce­nić przy­na­leż­ność skar­żą­cego w opar­ciu o fakty i prze­pisy prawa powszech­nie obo­wią­zu­ją­cego, bez inge­ro­wa­nia w ocenę jego sta­tusu na grun­cie wewnętrz­nych regu­la­cji związku wyznaniowego.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CF132A6919

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C0C6D38154

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3FF9924688

 

2013-xx-xx: Skarżąca wniosła do GIODO o ponowne rozpatrzenie sprawy

 

2014-01-08: GIODO uchylił swoją poprzednią decyzję

GIODO nakazał proboszczowi aktualizację ksiąg parafialnych - zmiana sta­no­wi­ska GIODO wyni­kała z opisanych powyżej wyroków NSA

 

2014-01-xx: proboszcz zaskarża decyzję GIODO do WSA

 

2014-04-28: postanowienie WSA - oddalenie skargi

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B735977F5B

Odmowa wstrzymania decyzji GIODO na gruncie formalnym. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, iż wniosek proboszcza nie zawierał żadnego uzasadnienia.

 

2014-xx-xx: proboszcz skarży się do NSA

Zażalenie na ostatnią decyzję WSA

 

2014-06-17: Posiedzenie niejawne NSA - oddalenie skargi

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/DB0534A43F)

NSA oddala zażalenie proboszcza; zaleca proboszczowi jeszcze raz złożyć wniosek w WSA (tym razem z uzasadnieniem)

 

2014-xx-xx: proboszcz ponownie skarży się do WSA

 

2014-08-21: WSA uchyla decyzję GIODO

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/838513E154

GIODO powinien ustosunkować się do faktu niezastosowania przez D. A. "instrukcji kościelnej" i następnie ustosunkować się do treści wyjaśnień w tym zakresie dokonanych przez Proboszcza Parafii

 

xxxx-xx-xx: GIODO zaskarża wyrok WSA (skarga kasacyjna do NSA)

Skarga kasa­cyjna GIODO doty­cząca uchy­le­nia przez WSA decy­zji naka­zu­ją­cej aktu­ali­za­cję danych oso­bo­wych w księ­dze chrztów. GIODO pod­kre­ślili, że zasad­ni­czy kon­flikt sta­no­wisk GIODO i WSA doty­czy oceny przy­na­leż­no­ści skar­żą­cej do Kościoła.

 

2015-11-05: rozprawa NSA, odroczenie wyroku

Lex.pl

Naczelny Sąd Administracyjny uznał odroczył wyrok na 3 miesiące aby przeanalizować wszystkie aspekty sprawy decyzji GIODO nakazującej proboszczowi odnotowanie wystąpienia w księdze chrztu.

 

2016-02-19: rozprawa NSA, zmiana orzecznictwa, uznanie prymatu instrukcji kościelnej

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie ma kompetencji do oceny oświadczeń o wystąpieniu z Kościoła, wystąpienie jest bowiem dokonywane "w świetle prawa kościelnego".

Lex.plrp.pl

 

(tam, gdzie nie miałem informacji o dokładnej dacie wydarzenia wpisałem 'x')